ЗВІТУВАННЯ
завідувача Одеського ДНЗ №66 комбінованого типу
про свою діяльність з 28 жовтня 2013 р. по 01 червня 2014 р.


Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».
Мета :
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним закладом.
/Files/images/7097.jpg
Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 66 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області, загального типу, комунальної форми власності, розташований за адресою: 65006, м. Одеса, вул. Площа Молоді, 17 Б, функціонує з 1963 року, розрахований на 125 місць. Фактично за списком 207 дітей. З них виховуються 3 дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою, 7 – з багатодітних сімей та 21 дитина спецконтингенту (група для дітей з вадами мови). Кількість вікових груп за проектом – 6, з них одна група раннього віку-39 дітей , дві групи молодшого віку 4 р.ж.- 34 + 35= 69 дітей; середня група 5 р.ж.- 40 дітей ; старша група 6(7) р.ж.- 38 дітей; спеціалізована (різновікова) група для дітей з вадами мовлення-21 дитина . Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків.
Протягом 2013-2014 навчального року функціонування дошкільного закладурегламентувалося нормативно - правовими актами дошкільної освіти, зокрема: Законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»; Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом Одеського ДНЗ №66 комбінованого типу, Інструкцією з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах Інструкцією з організації харчування дітей в дошкільних закладах та іншими нормативно-правовими документами.
Педагогічний процес у 2013 – 2014 н.р. здійснювало 18 педагогічних працівників, з них завідувач, вихователь-методист, вчитель-логопед, практичний психолог, 2 керівника музичних, 12 вихователів. 22 працівника обслуговуйочогоперсоналу.
Освітній рівень педагогів:
Повну вищу освіту за фахом мають 6 педагогів (34%), повну вищу освіту не за фахом мають 4 педагоги (21%), базову освіту мають 8 педагогів (45%).
За кваліфікаційним рівнем педагоги розподіляються наступним чином: мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 3 педагога (17%);
мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 3 педагога (17%); інші 12 педагогів – відповідають посаді, яку займають.
У закладі працюють досвідчені педагоги – загальний стаж роботи у середньому – 17 років. Середній вік педагогів – 42 роки.
З 2013 року у закладі працюють 2 молодих (малодосвідчених) спеціаліста – практичний психолог та вчитель-логопед, яким постійно надавалися методичні рекомендації вихователем-методистом щодо організації роботи, консультування щодо ведення ділової документації. Молоді (малодосвідчені) спеціалісти регулярно відвідували районі та міські методичні об’єднання за своїм фахом.
У 2013 – 2014 навчальному році приділялася належна увага роботі по підвищенню кожним вихователем свого професійного рівня, педагогічної майстерності. Вихователі систематично відвідували методичні об’єднання в закладах району, приймали активну участь в роботі семінарів, колективних переглядів.
Підвищенню професійної майстерності, впровадженню сучасних форм роботи з дітьми сприяє атестація педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників закладу у 2013-2014 н.р. проводиться відповідно до Типового положення про атестацію. Графік атестації та проходження курсової перепідготовки не порушується. За період роботи суттєво зросла фахова майстерність педагогів, що проходили атестацію у 2013-2014 н.р.; за наслідками атестації вихователю Лопатюк Н.С. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», вихователю Давидової А.М. відповідає займаній посаді, та атестована на відповідність раніше встановленому тарифному 9 розряду.
Пріоритетним напрямом діяльності закладу у 2013/2014 навчальному році було спрямування освітнього процесу на охорону життя і збереження здоров’я дітей, вирішення питання безпеки життєдіяльності.
Зміст дошкільної освіти реалізується згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програмою «Дитина» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», парціальною освітньою програмою художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості», навчально-методичними літературою, затвердженою Міністерством освіти і науки України.
Згідно з завданнями річного плану проводилися засідання педагогічних рад, наради при завідувачі, методичні години, на яких заслуховувалися підсумки освітньої роботи, результати тематичних і комплексних перевірок та звіти вихователів.Розглядалися актуальні питання педагогіки, надавалася оцінка роботи педагогічного колективу по виконанню поставлених задач.
Вся методична робота, під керівництвом вихователя-методиста Паламарчук Iриною В’ячеславівною сприяла формуванню психологічної грамотності, професійної зрілості, емоційно-пізнавальної активності педагогів; спонукала педагогів до спілкування щодо актуальних проблем, обміну досвідом, думками, підвищенню їх професійного рівня.
Адміністрацією дошкільного закладу здійснюється постійний контроль за діяльністю колективу закладу, який фіксується у книзі наказів, оформляється у вигляді довідок, інформацій, обговорюється на педагогічних радах, нарадах при завідувачі, методичних годинах. Для контролю за навчально-виховним процесом використовуються спостереження за діяльністю виховання в процесі роботи з дітьми, аналізуються плани вихователів та результати освітньо-виховної роботи. Вивчення стану освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі планується у вигляді комплексних, тематичних перевірок, вибіркового контролю. Дані види контролю забезпечують вивчення діяльності всіх педагогів, допомагають проводити роботу злагоджено, систематично.
Протягом 2013-2014 н.р. працівниками постійно виконуються вимоги інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Інструкції з персоналом проводились планові, в разі необхідності – повторні, позапланові, цільові, на робочому місці; з новоприбулими – вступний інструктаж. Працівники закладу ознайомлені з посадовими та функціональними обов’язками, вимогами щодо користування електроприладами. Державна пожежна комісія і районна СЕС в актах перевірок зазначених порушень не відмітила. Аналіз стану роботи по охороні праці і безпеці життєдіяльності в закладі показав, що вся робота ведеться відповідно до вимого нормативних документів та законодавчих актів. Адміністрація дошкільного закладу забезпечувала задовільне технічне обладнання робочих місць, створювала належні умови праці. Двічі на рік проводиться комплексне обстеження стану безпеки життєдіяльності та охорони праці, вимог пожежної безпеки, стану електропроводки, електрощитів та інших приладів, наявності засобів пожежогасіння в дошкільному закладі.
З метою запобігання усіх видів травматизму в приміщеннях дошкільного закладу та за його межами проводяться обстеження стану спортивного обладнання, фізкультурного інвентарю у музичному залі, на майданчиках та у групових приміщеннях.
Стан роботи в закладі з безпеки життєдіяльності та протипожежної безпеки розглядався протягом року на нарадах при завідувачі, методичних годинах.
Але, оснащення та обладнання спортивно - музичного залу та спортивного майданчику частково відповідають нормам згідно з Типовим переліком обов(язкового обладнання затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.02 № 509 і потребує доповнення.
Узагальнюючи наслідки вивченого можна зробити висновок, що робота з формування культури здоров’я у дітей проводилась на належному рівні, але потребує оновлення матеріальної бази.
Медична робота у закладі була спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». Систематично протягом року здійснювався медичний огляд і контроль за фізичним розвитком дітей (щеплення, антропометрія). За станом здоров’я та фізичного розвитку діти в закладі розподілені на групи здоров’я та фізкультурні групи. В квітні проводився огляд дітей дошкільних груп лікарями-фахівцями. Важливим елементом оздоровлення дітей є оптимальний збалансований раціон харчування.
На належному рівні здійснювалась протягом року вся оздоровча робота: огляд дітей лікарем – педіатром, проведення фізіотерапевтичних процедур, аналіз захворюваності дітей,загартування дітей після денного сну, збалансоване харчування, дотримання рухового і повітряного режиму, контроль за виконанням санітарно – гігієнічних норм працівниками дошкільного закладу.
В дошкільному закладі організовано харчування три рази на день, відповідно з Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних закладах, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України № 1591 від 22. 11. 2004 року. Вартість харчування дітей з 01 червня 2010 р. становить з 3–х років до 6–и років – 20,00 гривень в день, з 2-х до 3 – х років – 14,00 гривень, 50% вказаної вартості сім’ям компенсує міський бюджет. Дітям з малозабезпечених сімей та пільговій категорії надається постійна допомога у вигляді безкоштовного харчування.
Вартість харчування дітей з багатодітних сімей становить 50% від загальної суми. Влітку вартість харчування збільшується на 10% від загальної вартості харчування на період з 01.06. 2014 року по 31.08.2014 року діти отримують додатково сік, фрукти, кисломолочні продукти на ІІ сніданок.
Протягом 2013/2014 навчального року активно працювала Рада закладу, як колегіальний орган педагогів та батьків. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, на засіданнях Ради розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, звітування про залучені та витрачені благодійні внески. Рада закладу вела активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.
Як керівник закладу, значну увагу у розвитку закладу я приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.
Завдяки активній діяльності Ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка у 2014році значно покращилась за рахунок добровільної батьківської допомоги, з місцевого бюджету (оплата комунальних послуг, харчування вихованців, заробітна плала працівникам, новорічні подарунки для дітей). Члени батьківського комітету (ради) приймають активну участь у житті дошкільного закладу і є постійними партнерами педагогічного колективу закладу. Сумісними зусиллями адміністрації ДНЗ та при підтримці й допомозі Ради закладу придбані та передані батьками матеріальні цінності (миючі засоби, столовий посуд, канцтовари, лампи, металопластикові вікна, будівельні матеріали, меблі, методична література, сантехніка, інвентар для прибирання приміщень та інші) які підтверджені актами, оприбутковані та взяті на бухгалтерський облік в централізованій бухгалтерії відділу освіти Суворовської районної адміністрації. Щомісячно проводиться оплата за: телефон, Інтернет, кнопка термінового виклику та пожежна. Щорічно оплачуються: періодичні видання, повірка лічильників, терезів, килимків, рукавиць, калош, ремонт огорожі, комп’ютера, заміри опори ізоляції, перезарядка вогнегасників, за виконані роботи, та інші.
Виконані наступні роботи:
Замінено:
4 металопластикових вікна.
сантехніку в середній групі: крани - 7 шт.,
Частково замінено посуд в усіх вікових групах, харчоблоці.
Постійно виконувались електротехнічні роботи: частково замінено енергозберігаючі лампи, лампи денного освітлення в усіх вікових групах, на харчоблоці замені всі світильники.
Заміна лічильника холодного водопостачання.
Покрашено все обладняння на ігрових майданчиках до літнього оздоровлення.
Ведеться робота для косметичного ремонту усіх приміщень закладу.
Встановлено кнопку екстренного виклику.
Замінено пісок в пісочницях.
Частково замінено тируби водопостачання в групах молодшоговіку № 4, №5.
В січні 2014 року силами зелентресту були спіляні небезпечні гілки.
Капітальний ремонт стола готової продукції на харчоблоці.
Придбано:
Електром’ясорубку на харчоблок – 1 шт.;
Каструлю з нержавіючої сталі на 40 л. для харчоблоку – 1 шт.;
Спецодяг для працівників закладу (халати, хустки).
Проводилась постійна закупівля супутніх товарів для дезінфекції, миття, прибирання тощо.
Медикаменти для медичного кабінету.
Методична література.
Канцтовари, миючі та дезинфікуючи засоби.
Прибиральний, садовий інвентар та інше.
Але ряд адміністративно – господарських проблем потребують вирішення. А саме:
Заміна вікон на металопластикові – 70 шт..
Заміна вхідних дверей - 2 шт; на харчоблоці – 2 шт.
Встановлення тіньових навісів на ігрових майданчиках – 4 шт.
Заміна асфальтного покриття на ігрових майданчиках, та навколо закладу
Капітальний ремонт фасаду основної споруди, харчоблоку.
Косметичний ремонт (фарбування, побілка) усіх приміщень закладу в літній період.
Капітальний ремонт системи опалення та елеваторного вузла.
Перенос лічильника водопостачання з території Мусульманського центру на територію закладу.
Часткова заміна дитячих меблів.
Незважаючи на складні економічні умови, відсутність капітальних внесків у розвиток матеріально – технічної бази дошкільного закладу з боку бюджету, приміщення і територія ДНЗ оснащені необхідним інвентарем, перебувають у належному стані, постійно поповнюються, оновлюється і ремонтується обладнання.
Адміністрація та профспілка разом з Батьківським комітетом (Радою)закладу виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі , розвитоком матеріально – технічної бази дошкільного закладу. Мікроклімат в колективі можна визнати добрим. Всі працівники та вихованці почуваються комфортно. Створені всі умови для здійснення навчально – виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. А тому провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.
Висновки.
Результати аналізу та реальний стан освітньо-виховної роботи підтверджують, що в роботі закладу були позитивні сторони і недоліки. Виявлено, що робота була спрямована на вирішення пріоритетних завдань навчання та виховання дітей, на розвиток творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень науки та інноваційних технологій, а саме – покращення матеріально-технічної бази закладу. В цілому, вважаємо, що діяльність завідувача у 2013 -2014 н.р. можна оцінити як задовільну.
Кол-во просмотров: 136

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.