• Вы находитесь здесь:

 • Главная
 • Правове виховання

Правове виховання

/Files/images/1389357440_pbyhuvor7lnqxzl.jpeg

ПРАВОВОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В Одеському ДНЗ №66

/Files/images/billed.asp.gif

Розвиток правової свідомості особистості це довгий, складний і суперечливий процес, що триває практично все життя людини. Первинні уявлення про соціальні норми поведінки людей, про необхідність певного порядку в людських взаєминах засвоюються в дитинстві, ще в дошкільний період. У дошкільні роки найбільш активно формуються погляди, життєві позиції. типові мотиви поведінки особистості. І від того, яке розуміння права і ставлення до нього виробляється в цей період становлення особистості, багато в чому залежить і подальша поведінка людини у правовій сфері.На основі загального уявлення про соціально-правові явища і шляхом впливу на інтелектуальну, емоціональну і вольову сфери правосвідомості в дошкільному віці, на наш погляд, можливим є формування:

· шанобливого ставлення до встановлених правил поведінки;

· усвідомленого підпорядкування прийнятому правомірному стандарту поведінки;

· розуміння моральної і правової відповідальності за свої вчинки та поведінку, а також особистої відповідальності за вчинені порушення правил;

· установки на надання - допомоги працівникам правоохоронних органів, які здійснюють діяльність з припинення і попередження правопорушень;

· установок, що перешкоджають податливості кримінальним та асоціальним впливам;

· неприйняття насильницьких і інших асоціальних (незаконних) дій відносно людей, тварин, об'єктів навколишнього середовища з формуванням на цьому матеріалі правових переконань;

· ціннісної значимості сім'ї та доброчесного відношення до рідних і близьких;

· ціннісних уявлень про розсудливі і корисні форми відпочинку.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ/Files/images/EDS006_2.gif

Правове виховання дітей дошкільного віку спрямоване на формування основних блоків функціональних компонентів структури їх правосвідомості:

· логіко-нормативного (елементарні знання дітей про свої права і обов'язки, тобто правова інформованість, розуміння соціально схвалюваних правил поведінки);

· емоційно-образного (суб'єктивне ставлення дитини до правил поведінки, ціннісне їх сприйняття, адекватна оцінка своїх і чужих вчинків з точки зору діючих правил поведінки);

· принципово-вольового, чи поведінкового (прояв активності в ситуаціях, коли необхідно керуватися соціальними правилами поведінки; реалізація правосообразної поведінки в різних видах діяльності, дотримання заборон і виконання обов'язків).

Модель організації правового виховання в дитячому садку, заснована на соціальному партнерстві дошкільного навчального закладу з батьками, вимагає створення умов для підвищення рівня правової культури всіх учасників правовиховного процесу, збудованого в єдину систему, підкріпленого достатнім змістовним і наочним матеріалом.

Основними завданнями правового виховання у дошкільному навчальному закладі є:

· створення умов для формування у дітей правової компетентності;

· ознайомлення з соціально-правовими нормами і правилами поведінки у формі, що відповідає віку;

· формування у дітей: соціальної відповідальності, здібностей розуміти і оцінювати свою поведінку і вчинки оточуючих людей, навичок спілкування в різних ситуаціях з орієнтацією на ненасильницьку модель поведінки;

· виховання у дітей шанобливого і терпимого ставлення до людей незалежно від їх походження, расової та національної належності, мови, статі, віку, особистісного та поведінкового своєрідності, в тому числі зовнішнього вигляду і фізичних вад;

· сприяння процесу формування у дітей: почуття власної гідності, своєї думки і навичок його вираження, умінь конструктивного вирішення конфліктів і суперечок; виховання поваги до гідності і думки іншої людини;

· створення в дошкільному навчальному закладі правового простору і умов для підвищення кваліфікації вихователів у сфері правового виховання;

· підвищення рівня правової культури педагогічного складу дошкільного освітнього закладу та батьків дітей, які відвідують дитячий сад;

· створення умов для організації взаємодії сім'ї та дошкільного навчального закладу з питань правового виховання та залучення батьків у правовиховний процес;

· підвищення рівня соціально-правової захищеності дітей як в дошкільному навчальному закладі, так і в сім'ї;

· формування у батьків розуміння відповідальності сім'ї за дитину, за дотримання його прав, необхідності створення в родині взаємин, заснованих на розумінні, турботі, ненасильницьких способи спілкування;

· надання необхідної допомоги сім'ям у здійсненні правовиховної діяльності.

Процес розуміння і внутрішнього прийняття дитиною соціально-правових явищ довготривалий і важко піддасться оцінці. При регулярній роботі з дітьми можна наочно переконатися в позитивних змінах в їх відношенні до себе і до інших людей, у зниженні рівня агресії у дітей, в сформованість у дітей власної думки, у зміні підходів до вирішення конфліктів і суперечок.

Реалізація програмних цілей і завдань дозволить: створити освітній простір для підвищення правової компетентності педагогічного складу та правового виховання дітей, залучити до правовиховної діяльність батьків.

Для вирішення поставлених цілей і завдань правовиховної діяльність у дошкільному навчальному закладі необхідно здійснювати за трьома напрямками: з педагогічним складом, з батьками, з дітьми.

Успішність правового виховання в дошкільному освітньому закладі багато в чому визначається відповідною кваліфікацією педагогічних кадрів. Рівень підготовленості вихователів до здійснення правового виховання залежить від якості організованої в дитячому саду діяльності з підвищення кваліфікації педагогів як організаторів правового виховання та їх правової культури.

Педагогам необхідно враховувати, що правове виховання не повинно бути повчальним, тому що неможливо сформувати у дітей ненасильницьке ставлення до інших людей, повагу до людини та її прав, якщо заняття будуть проводитися в авторитарному стилі.

Педагогічна тактика правовиховної діяльності вихователя як з дітьми, так і з їх батьками повинна будуватися не на категоричних судженнях, а на переконанні і доброзичливому обговоренні.

У практиці правовиховної діяльності педагогів неприпустимі впливи на дошкільників, що ображають їхню людську гідність, жорстокі покарання, грубі окрики і т.п.

Найбільш перспективним є проведення правовиховної роботи з дошкільниками на позитивних прикладах, стосовно яких у дітей виникає бажання наслідувати.

Роль педагога дошкільного навчального закладу як організуючого початку правового виховання в системі вихователь − дитина − батьки полягає не тільки у формуванні у дітей елементарних уявлень про правила поведінки, права та обов'язки, а й у створенні умов їх практичного застосування як в дошкільному навчальному закладі, так і в родині.

Правове виховання в дитячому саду відбувається більш успішно при використанні пошуково-експериментальних, ігрових, проблемних, практичних методів, що робить цей процес особистісно-значущим.

На заняттях з правового виховання дошкільнят доцільно використовувати види діяльності, в яких діти долучаються до рішення простих творчих завдань: відгадати, відшукати, розкрити секрет, скласти, змоделювати і т.п.

Мотиваційно-інформаційний, інформаційно-дійовий та контрольно-оцінювальний етапи програми націлюють на те, щоб дошкільнята з пасивних, бездіяльних спостерігачів перетворилися на активних учасників пізнання соціально-правового життя суспільства на власному досвіді в конкретних справах, вчинках.

Перелік основних нормативно – правових документів для планування роботи з правового виховання

Конституція України


Конвенції


Конвенція ООН про права дитини


Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута)


Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей


Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей


Конвенція про контакт з дітьми


Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми


Європейська конвенція про здійснення прав дітей


Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом


Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання


Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці №182


Конвенція про кіберзлочинність


Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації у відношенні жінок


Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності


Факультативний протокол до Конвенції щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії


Факультативний протокол до Конвенції щодо участі у збройних конфліктах


Документи Комітету ООН з прав дитини

Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини для України2002
Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини для України2007

Заключні спостереження Комітету ООН по Україні2011


Кодекси


Сімейний кодекс України


Цивільний кодекс України


Цивільний процесуальний кодекс України


Кримінальний кодекс України


Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 1-212-20)


Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 213-330)


Житловий кодекс Української РСР


Кодекс законів про працю України


Закони

ЗАКОН УКРАЇНИ № 4844-VI24 ТРАВНЯ 2012
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів

ЗАКОН УКРАЇНИ № 3778-VI22 ВЕРЕСНЯ 2011
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2402-III26 КВІТНЯ 2001
Про охорону дитинства

ЗАКОН УКРАЇНИ № 1065-VI5 БЕРЕЗНЯ 2009
Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2342-IV13 СІЧНЯ 2005
Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

ЗАКОН УКРАЇНИ № 20/95-ВР24 СІЧНЯ 1995
Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2789-III15 ЛИСТОПАДА 2001
Про попередження насильства в сім'ї


Укази Президента

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 756/201228 ГРУДНЯ 2012
Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 609/201222 ЖОВТНЯ 2012
Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1163/201116 ГРУДНЯ 2011
Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1046/201118 ЛИСТОПАДА 2011
Про склад Комісії з питань попередження катувань

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 950/201127 ВЕРЕСНЯ 2011
Про Комісію з питань попередження катувань

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 812/201111 СЕРПНЯ 2011
Про Уповноваженого Президента України з прав дитини

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 811/201111 СЕРПНЯ 2011
Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 597/201124 ТРАВНЯ 2011
Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 411/20085 ТРАВНЯ 2008
Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 376/20074 ТРАВНЯ 2007
Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1086/200511 ЛИПНЯ 2005
Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей


Доручення Президента

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Щодо поліпшення захисту прав та законних інтересів дітей

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Щодо належного оздоровлення та відпочинку дітей у 2012 році, вирішення пріоритетних завдань, спрямованих на зміцнення здоров'я дітей

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Щодо запобігання виникненню пожеж, попередження травм і загибелі дітей під час пожеж

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Щодо забезпечення організації та проведення за участю Президента України Всеукраїнської наради з питань захисту прав дитини

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Щодо запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні та забезпечення доступної медичної допомоги для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД громадян України


Акти Уряду

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 9058 ЖОВТНЯ 2008
Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 86624 ВЕРЕСНЯ 2008
Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 1465 БЕРЕЗНЯ 2008
Деякі питання надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 124217 ЖОВТНЯ 2007
Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 95210 ЛИПНЯ 2007
Про виконання на території України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 82325 СЕРПНЯ 2005
Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 56923 КВІТНЯ 2003
Про затвердження Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 143226 ВЕРЕСНЯ 2002
Про затвердження Порядку повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 56526 КВІТНЯ 2002
Про затвердження Положення про прийомну сім'ю

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 56426 КВІТНЯ 2002
Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу

Заходи з правового виховання

Заходи Термін виконання Відповідальний
Оформлення інформаційних стендів з правової тематики Щоквартально Вихователь – методист
Бесіда «Ознайомлення з декларацією прав дитини» Вересень Вихователі груп
Ігри з правового виховання Щомісячно Вихователі груп
Читання художньої літератури, зміст якої відповідає завданням правової освіти Щотижнево Вихователі груп
Тематична виставка «Дошкільнята та їх права» 2 рази на рік Вихователі груп
Правова бесіда «Уроки чемності для хлопчиків та дівчаток» Жовтень Вихователі груп
Словникова робота з правового виховання Постійно Вихователі груп
Заняття «Україна – моя держава» Листопад Вихователі груп
Заняття, які спонукають дітей до відкритості у стосунках, до позитивних вчинків Щотижнево Вихователі груп
Психологічні ігри на розвиток емоційної сфери Щомісячно Практичний психолог
Вивчення віршів з правовим змістом Щомісячно Вихователі груп
Розвага «Люби і знай свій рідний край» Листопад, Травень Вихователі груп
Заняття спрямоване на виховання у дітей почуття власної гідності Щотижнево Вихователі груп
Дидактична гра «Я і моя сім’я» Щомісячно Вихователі груп
Діагностика рівня сформованості правових знань дітей 2 рази на рік Вихователь-методист
Психологічна гра «Сліпий та поводир» Щоквартально Практичний психолог
Словникова робота з правового виховання (роз’яснення основних понять правознавства) Постійно Вихователі груп
Заняття на закріплення норм поведінки в транспорті, театрі та ін. Щотижнево Вихователі груп
Заняття на закріплення знань правил безпечної поведінки в природі Щотижнево Вихователі груп
Тиждень прав дитини "Свої права ти добре знай". 10-14 грудня Вихователь-методистПрактичний психологВихователі груп
Розвага «Літературна вікторина» з використанням художніх творів, приказок, прислів’їв, що допомагають формувати знання з правових проблем Квітень Вихователь-методист
Дидактична гра «Одягни ляльку в національний одяг» спрямована на оволодіння культурою рідного краю та формування національної самосвідомості Квітень Вихователі груп
Вікторина «Питання-відповідь», спрямована на застосування правових знань на практиці Квітень Вихователь-методист
Правова бесіда про норми поведінки Травень Вихователь-методист
Дидактична гра «Ким я хочу бути» Травень Вихователь-методист
Конкурс малюнків з правової тематики Травень Вихователі груп

Кол-во просмотров: 715

Комментарии

 • ApbPrarF

  2017-05-30 02:48:08

  Если всех нужно обслуживание очистных сооружений для электромеханического предприятия, проектирование городских очистных сооружений, реконструкция очистных сооружений района, проектирование осадки очистных сооружений, аудит промышленных очистных сооружений, проектирование очистных сооружений ливневых стоков, производство локальных очистных сооружений, то вам стоит обратиться к нам. Многие жители в Иркутске уже оценили аудит очистных сооружений.. обратим ваше внимание, что в «ЭКО» для модернизации, изготовления и проектирования очистных сооружений применяются только высококачественные современные материалы и технологии...

 • MedsAndDocs

  2016-10-13 13:11:48

  [img]http://rxprima.com/pharpics/usa.png[/img] [url=http://rxprima.com/go.php?sid=1&tds-key=zyrtec][img]http://rxprima.com/pharpics/en/1-en.png[/img][/url] [url=http://rxprima.com/go.php?sid=1&tds-key=zyrtec][b]Cheap Zyrtec [/b][/url] [url=http://rxprima.com/go.php?sid=2&tds-key=zyrtec][img]http://rxprima.com/pharpics/en/2-en.png[/img][/url] [url=http://rxprima.com/go.php?sid=2&tds-key=zyrtec][b]Buy Cetirizine Tablets [/b][/url] [url=http://rxprima.com/go.php?sid=3&tds-key=zyrtec][img]http://rxprima...

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.